Natalie Natalie
From: United States
To: Kyrgyzstan, Mongolia, Uzbekistan, Pakistan
When: December 2018
Pattrawadee Pattrawadee
From: Thailand
To: Pakistan
When: December 2018
scot scot
From: Ivory Coast
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia, India
When: January 2019
Dave Dave
From: Sweden
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: February 2019
Nashir Nashir
From: Canada
To: Pakistan
When: March 2019
aditya aditya
From: India
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, China, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia, India
When: April 2019
Isis Isis
From: Netherlands
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia, India
When: April 2019
Claire Claire
From: United Kingdom
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia, India
When: April 2019
Wei Ray Wei Ray
From: Singapore
To: China, Pakistan
When: April 2019
Peter Peter
From: United States
To: China, Pakistan
When: May 2019
abu hassan abu hassan
From: Malaysia
To: China, Pakistan
When: May 2019
Tyrel Tyrel
From: United States
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: June 2019
Salvador Salvador
From: United States
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Pakistan, Russia
When: June 2019
jip jip
From: Netherlands
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Armenia, Georgia, Pakistan, Russia
When: July 2019
Artuom Artuom
From: Russia
To: Mongolia, Iran, China, Pakistan
When: August 2019
xy xy
From: Singapore
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia, India
When: August 2019
Brad Brad
From: Canada
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: September 2019
Eddie Eddie
From: Australia
To: Pakistan
When: September 2019
Edita Edita
From: United States
To: Pakistan
When: September 2019
James James
From: United Kingdom
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: October 2019
Guy Guy
From: Australia
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, China, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia, India
When: October 2019
Jovan Jovan
From: United Kingdom
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: March 2020
Alex Alex
From: United Kingdom
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: June 2020
DANIEL DANIEL
From: United States
To: Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Pakistan
When: October 2020